Regulamin


INFORMACJE OGÓLNE

1.
 Właścicielem sklepu internetowego www.masterantenna.pl 
jest firma MASTER ETC, (zwanym dalej Sprzedającym).
 
2.  Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Europy.

3.  Złożenie zamówienia w sklepie www.masterantenna.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 

REJESTRACJA KLIENTA

4.
 Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".


PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.  Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.

6. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

7.  O zmianach statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w "formularzu zamówienia".

8.  Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail i\lub telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

9.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

10.  Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

11.  Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.

12.  Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

13.  Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-2 dni.

14.  Każda transakcja będzie potwierdzana paragonem lub fakturą VAT.

15.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto Sprzedającego. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.

16.   Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

 

GWARANCJA I REKLAMACJE

17.  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

18.  W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

19.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

20.  Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem (sklep@masterantena.pl). Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

21.  W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

22.  W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

23.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów, które noszą ślady użytkowania lub mają zniszczone oryginalne opakowanie.


24.  W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.

25.  W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26.  Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

27.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

28.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.